serducho

Statut fundacji

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja Serducho APAMA dzieciom, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach wraz z późniejszymi zmianami oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Pawła Kromołowskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Beatę Woszczyk w dniu 22 listopada 2018r. w Częstochowie.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Kamyk.

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działania Funcdacji jest cały obszar Rzeczpospolitej polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić swoją działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zdrowia.

§ 4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji.

§ 5

Celem Fundacji jest działalność w zakresie pomocy dzieciom niedosłyszącym i niedowidzącym, w szczególności poprzez organizowanie akcji na rzecz dzieci niedowidzących lub niedosłyszących, zakup aparatów słuchowych i innych urządzeń ułatwiających codzienne funkcjonowanie, prowadzenie prac badawczych związanych z techniką akustyczną, wspieranie szkół muzycznych, a także wspieranie rozwoju technologii związanej z szeroko pojętymi urządzeniami akustycznymi, kwestiami związanymi z dźwiękiem i hałasem, a służącymi osobom niepełnosprawnym, jak i innym dzieciom.

§ 6

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) zakup niezbędnych artykulów potrzebującym

b) organizowanie akcji na rzecz dzieci niedowidzących lub niedosłyszących

c) udział i organizacje imprez charytatywnych

d) propagowanie rozwoju technologii związanej z urządzeniami akustycznymi

e) fundowanie stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom z dysfunkcją słuchu

f) prowadzenie prac badawczych związanych z techniką akustyczną

g)wspieranie eksperymentów akustycznych

h) wspieranie szkół muzycznych i innych placówek oświatowych

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1700 zł (tysiąc siedemset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8

1. Przychody Fundacji pochodzą z:

a) darowizn, spadków, zapisów,

b) dotacji i subwencji od osób prawnych,

c) zbiórek publicznych

d) majątku Fundacji

e) odsetek i lokat bankowych

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 9

Władzami Fundacji są:

a) zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem

b) Rada Fundacji, zwana dalej Radą

Rada Fundacji

§ 10

1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada składa się z 4 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Fundator powołuje pierwszego przewodniczącego rady. Po wygaśnieciu kadencji rady, fundator powołuje kolejnego przewodniczącego rady.

3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady. Pozostali członkowie rady nie mogą jednak podjąć uchwały w przedmiocie pozbawienia członkostwa w radzie przewodniczącego.

5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: 

a) dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

c) odwołania, o którym mowa w punkcie 4. niniejszego paragrafu,

d) śmierci członka

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie

§ 11

Do zadań Fundacji należy:

a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji

b) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,

c) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium

d) wybór vice przewodniczącego Rady

§ 12

1. Rada zbiera się co najmniej raz na kwartał z tym że walne zebranie rady na którym dochodzi do podsumowania jej działalności odbywać się będzie zawsze najpóźniej w ostatnim dniu lutego.

2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.

3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał- zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego lub w razie jego braku vice przewodniczącego.

4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.

7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub vice- przewodniczący.

Zarząd Fundacji

§ 13

1. Zarząd składa się z 1 osoby powoływanej przez Radę na pięcioletnią kadencję.

2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. Kolejny skład jest wybierany przez Radę.

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c) śmierci,

d) odwołania przez Radę Fundacji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 14

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b) realizacja celów statutowych

c) sporządzanie planów pracy i budżetu,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

f) składanie wniosku do Rady o zmianę statutu,

g) wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji.

3. Zarząd co roku, do końca grudnia, zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

4. Przewodniczącemu Rady przysługuje upawnienie do uchylania, zablokowania, unieważnienia uchwał i innych decyzji podejmowanych przez Zarząd Fundacji jak i jej prezesa. Decyzja w przedmiocie uchylenia, zablokowania, unieważnienia uchwały powinna zapaść w terminie 14 dni od daty poinformowania Rady o uchwale.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 15

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, do kwoty 500 zł uprawniony jest Prezes zarządu. Prezes zarządu jest uprawniony do zaciągania zobowiązań do łącznej kwoty 1700 zł w skali miesiąca.

2. Do składania oświadczeń woli w imieni Fundacji, w tym w sprawach majątkowych powyżej kwoty 500 zł uprawniony jest Prezes zarządu po uprzednio uzyskanej na piśmie zgodzie Przwodniczącego Rady.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 16

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada bezwględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 17

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw zdrowia.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada jednogłośnie, przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania w drodze uchwały.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Informacja dotycząca plików Cookie Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
ZGADZAM SIĘ CZYTAJ WIĘCEJ

Czym są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (przeglądarka internetowa) w celu rozpoznania urządzenia tak, aby móc dostarczyć funkcjonalności takich jak np.: koszyk sklepowy, logowanie. Pliki cookies nie wyrządzają żadnych szkód urządzeniom na których są zapisywane.

Pliki cookies są wykorzystywane na niniejszej stronie internetowej, do poniższych celów:

  • utrzymywanie sesji użytkownika na stronie po zalogowaniu, dzięki czemu nie ma konieczności podawania loginu i hasła na każdej podstronie, którą odwiedza użytkownik. Plik "cookies" wykorzystywane do tego celu są przechowywane tylko do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Są automatycznie usuwane po jej zamknięciu.
  • umożliwienie funkcjonowania mechanizmu "koszyka sklepowego", który zapamiętuje produkty do niego dodane, bez konieczności ponownego ich dodawania do koszyka za każdym razem gdy użytkownik przechodzi na kolejną podstronę. Plik "cookies "wykorzystywane do tego celu mogą być przechowywane dłużej niż bieżąca sesja przeglądarki użytkownika aby móc zapamiętać i przywrócić w razie zamknięcia przeglądarki, produktów, które użytkownik dodał do koszyka.
  • gromadzenie ogólnych, anonimowych statystyk zachowań użytkowników na stronie, w celu poprawy zawartości oraz funkcjonalności strony internetowej.

Usuwanie plików cookies:

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ma domyślnie ustawione akceptowanie przyjmowania plików cookies. Ustawienie to można zmienić samodzielnie w dowolnym czasie tak aby pliki cookies były blokowane. Zablokowanie plików cookies może jednak spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie mechanizmów na stronie internetowej co uniemożliwi w szczególności np.: korzystanie z koszyka zakupowego lub logowanie użytkownika.